Firmware


توجه: در هنگام به روز رسانی مراقب باشید به هیچ عنوان برق دستگاه قطع نشده و دستگاه خاموش نشود.

نحوه فارسی کردن منوی دستگاه های فاروس:


      1.     ابتدا مدل و تاریخ ورژن دستگاه خود را به طور دقیق مشاهده و یادداشت کنید.

2.      مدل  نوشته شده را با مدل فایل های زیر مطابقت داده، فایل مورد نظر را دانلود فرمایید.

      3.      فایل را از حالت زیپ، خارج و روی USB کپی کرده و با استفاده از گزینه Upgrade در منوی System دستگاه، DVR خود را به روز رسانی نمایید.

4.      با استفاده از فایل Firmware مربوط به زبان، دستگاه را برای بار دوم به روز رسانی کرده و بعد از راه اندازی مجدد دستگاه، از منوی System زبان فارسی را انتخاب فرمایید. 

5.       در صورت بروز هرگونه سوال و یا مشکل با واحد فنی شرکت فرایران تماس حاصل فرمایید. 02166949666

 راهنمای به روز رسانی Firmware

:Pharos Firmware Files

FDH-5216-HD

زبان فارسی
------------------

FDV-3104-F / FDH-3104-HD 

FDV-3108-F / FDH-3108-HD 

FDV-3116-F / FDH-3116-HD 

PAL

زبان فارسی

------------------

FDC-8004-HL-S

FDC-8008-HL-S

FDC-8016-HL-S

زبان فارسی

(FDC-8016-HLS (2017

------------------

FDC-3004-DL1S
 
FDC-3008-DL1Sزبان فارسی

------------------
 
 

FDC-4004-HDS


------------------

FDC-7032-T-S

زبان فارسی

------------------
 

FNV-7016-15M

 ----------------

FDC-7032-B

زبان فارسی


------------------

FDC-7016-HDT

 

زبان فارسی

------------------

FDC-4016-DL1S

زبان فارسی

-------------------

FDC-6016-HD

 

زبان فارسی

------------------

FDC-4016BM1S

زبان فارسی
------------------

FDC-2004/2008-AM1S 

FDC-2004-BM1S

FDC-2008-BM1S

زبان فارسی
------------------

FNV-7016-15M


زبان فارسی

  ----------------

FXC-2004-BN1S

FXC-2008-AN1S

 زبان فارسی

-----------------

FXC-2004-DL1S

زبان فارسی

------------

FXC-2008-BL1S

FXC-2016-AL1S

زبان فارسی

------------


FXC-2008-GL1S

زبان فارسی

------------

FXC-2008-BN1S

زبان فارسی

------------

FXC-4016-BL4S

FXC-6008-CL8S

زبان فارسی

------------


FXC-2016-BN1S

FXC-4016-BN1S

FXC-4016-BN4S

FXC-4032-AN1S

زبان فارسی

------------

FXC-4016-GL1S

زبان فارسی

------------


FXC-5032-BL4S

FXC-5016-CL4S

زبان فارسی

------------


FXC-6016-FL16S

زبان فارسی

------------

FNV-5032-B7-4K


زبان فارسی


------------

 FNV-8016-15M/ FNV-8016-55M/ FNV-8032-15M/ FNV-7016-15M/ FNV-8004-55M/ FNV-8008-55M/ FNV-8004-55MP/ FNV-8008-55MP/ FNV-9032-15M/ FNV-8008-55M8P/

 
زبان فارسی


 

------------

FNV-6032-A3-4K

زبان فارسی


------------
 

FNV-8016-15M 

زبان فارسی


:LG Firmware Files

  

:LG DVR

 

LE6016(2012-06-20)                         LE6016(2013-08-28)

 

LE5016(Ver.02.06.1135-2013.04.05)

 

LE3116(2010-06-23-2.4.0.0043)

 

LE1004(2012-02-03)

 

 

:LG IP Camera

 

LW332(2011-10-26)         LW332(Font-Package-2012-11-15)           LW332(2013-04-19)         LW332(2013-12-04)

 

LW352(2013-06-10)                         LW352(2013-12-04)

 

LND3100,LNV3100(2013-12-04)

 

LND5100,LNV5100(2013-12-04)

 

LW342-F-withSD(2013-06-10)                     LW342-F-withSD(2013-12-04)

 

LW342-withoutSD(2013-06-10)                  LW342-withoutSD(2013-10-25)

 

LW130W(2013-03-28)                                     LW130W(2014-02-18)

 

 
 

 

LSW2010-LDW2010-LVS201(2012-08-20)